یک قسمت از پست قبل که پرید نمیدونم کجا


میگن سیگار ام الفساده . یعنی اگر سیگار بکشی بعد معتاد میشی سرطان میگیری و بعد هرویین ( هنوز هست؟) کراک و شیشه میکشی و خلاصه..
و اما….. اگر با دختر بد خجاب معاشرت کنی. اول معتاد میشی ! بعد سیگاری میشی بعد نکبت بد حجابه نه انتخاب و تصمیم غلط میگیردت .
بعد شیشه میکشی بعد ایدز میگیری و دختر با حجابه که میخواستت هم که اخر عفت و عصمت و وباباش هم که خدای تقوا و اصلا خود خدا.
این پیامی که فیلم قصه پریا برای نسل جوان در بر داره.
اصلا هم دختر با حجاب بد طینتی اش باعث نشده یک عده بد بخت شن.

به هر حال ادم های جامعه ما به دوگروه تقسیم میشوند بد کرداران و بهشتیان که این بهشتیان فعلا در لباس تقوا در جامعه ایمان بقیه ادم ها را کنترل میکنند.
واما البته ….. به حجابشون ربط نداره. اما ام الفساد دروغه
بقیه اش تو پست قبلی نوشته شده.

Advertisements