روز وبلاگ نویسی.


وبلاگ صدای وجدان جامعه است. وبلاگ جای بیان هزران حرف ناگفته است. وبلاگ تصویر فریاد های فرو خورده نسل سکوت است.
به امید روزی که در سر زمین من هم وبلاگ نویسی ترس نداشته باشد. . و وبلاگ نویس بودن مایه مباهات باشد نه سر افکندگی.

Advertisements