عرف


زندگي عرف دارد. خلاف عرف كه عمل كني،تبديل به بازنده ميشوي. تقليد قيافه از برنده ها ،تغييري در وضعت نميدهد. عرف شكني با ساختار شكني فرق دارد. يك رفتارهايي با عرف هيچ جاي دنيا همخواني ندارد. همان اعمالي كه ازت بازنده ساخته

استحاله


نسلي هستيم كه قبل از مرگ استحاله شديم . خودمن قبلا در دنيا جا نميشدم . الان در كمتر از ١٤٠ كاركتر خلاصه ميشوم.

از بين كلمات


شاد كه باشي ، شادي از بين كلمات متن بيرون ميريزد. اندوه اما، از شادي هم رسوا تر است. بنويس شادم،اندوهناك كه باشي، مثل دم خروس بيرون ميزند.

كك


گاهي از خودم تعجب ميكنم،در جواب يك سوال يك اطلاعاتي موقع تايپ از سرانگشتم بيرون ميريزد ،كه شك ميكنم ! بعد به سرچ متوسل ميشم،و ميبينم همه مزخرفاتم دقيق بوده

امروز كسي در مورد خط يك كتاب خطي سوال كرد ! سال نوشته شدنش را ديدم  گفتم به نسخ است

بعد فشنگ در مورد تاريخ خط فارسي توضيح دادم يك١٢٠ سال هم الكي در مورد كلهر نوشتم كه دقيقا درست بود

جني در من هميشه در حال پردازش اطلاعات است

چيز زيادي در مورد انواع خط هانميدانم