توييتر


طلاب خانه خالي شده تو توييتر بي ادب ترينشون هم طلبه هست قبلا نماينده مجلس بود! جهاد نكاح پيشنهاد ميده به خانم ها

ادبيات فارسي


به ادبيات فارسي احترام بگذاريد لطفا.گند نزنيد.

پيچيده نوشتن دليل باسوادي شما پر معنا بودن متن نيست. براي نوشتن اول بايد مطالعه كرد. نت دفتر خاطرات نيست كه اشتباه هاي دستوري و املايي  مهم نباشد

شما كه ي  همزه  و ه كسره را بلد نيستي كانال نداشته باشي بهتره

تونس


مردم تونس امروز شاهد برابري ارث بين زن و مرد و اجازه ازدواج بين زن مسلمان و مرد غير مسلمان بودند.