پاییز


 پا۰ییز مثل یک ادم عجول است ، فوری میاید ،مراسم جشن رنگ را اجرا میکند و میرود بدو بدو
طبیعت میماند و فصلی سرگردان ، نه پاییز نه زمستان،

Advertisements