جنگ


سرشت جنگ  ویران گریست ، نا گزیر  

هیچ سربازی خصوت شخصی با سرباز دشمن ندارد . میشود که یک ساعاتی بین دو حمله  با هم دوست باشند . ارمان ها اما، ارمانها  ستیز و دشمنی میسازند ،ارمان ها میجنگند ، سرباز ها کشته میشوند جنگ  ویران گر است   سرشته شده با خشونت ، در هیج جنگی زمین اباد نمی شود’، جنگ میاید  ویران میکند وزمین سوخته میماند ، با جان های سوخته و خاکستر جسم هایی که هیچ خصومتی با هم نداشتند و ادم هایی  که برای توجیه این ویرانی به خودشان دروغ میگویند، وطن دین  مرز  دشمن ، تا دروغ بزرگ را بسازند.مردم را به باور برسانند

Advertisements