روزهايي بدون تيتر


تنها راه در اين برهه حساس تاريخي اينه كه : فضايي ها بيان براي ازمايش هاشون ببرنت تو سفينه ! چند قرن بعد برگردي . راه ديگه اي نداره.

قيافه دعاي شرف شمس را ديدين؟ نردبان يك سفينه چند تا ادم .منظورش همينه. گشايش يعني سفينه بياد ببردت .

Advertisements