دختران #خيابان انقلاب


درراستاي نه به حجاب اجباري دختر ها روسريشون را گل چوب ميكنند روي جعبه برق كنار خيابان مي ايستند. در همين راستاي نه و اينها دختره توليد روسري ميكنه ، تو تبليغ استوري اينستا براي شال ها ، ميخواد از قافله عقب نباشه مانتو را حذف كرده روسري ها را با بلوز شلوار نمايش ميده!

Advertisements