بهمن يخ زده


در سردترين روزهاي سال ،از پشت دريچه نگاهم زني را ميبينم روي ديوارهاي يخ زده قلعه روي حصار هاي نم خورده كاهگلي ، باريك ولغزنده ، گام برميدارد. نه ارتفاع را ميبيند و نه لغزندگي ديوار هاي باريك را. به معجزه موفق شدن مي انديشد

Advertisements