ستار از صفات خدا


روز عجيبي بود . براي گرفتن سريع مدركي كه گم شده بود از ثبت با بدبختي كار چاق كن پيدا كردم! زنگ زدم خودم را معرفي كرد ااشتباه گرفت .گفت خانم ليست اموالي كه خواستين پيدا كردم. ولي نمي توانم بدم ميخونم شما گوش كن. بعد شروع كرد به خواندن بدون فوت وقت! اولي دومي سومي را كه خواند با ادرس ها هنگ كردم! كفتم اشتباه گرفتين! من كپي ميخواستم ولي هموني هستم كه ليستش را دراوردين ! كي اين ليست را خواسته؟ سي ثانيه لال شد ! گفت خودتون . گفتم ممنون زحمت كشيدن ! گفت نه به خدا من فكر كردم ميخوايين بدونين . انكار من سازمانم استعلام اموال داده باشم كسي تخلف نكرده باشه! گوشي را تق كوبيد! يعني يك عده پول خرج ميكنند كارچاقز كن گير بيارن ليست اموال بقيه را بگيرن! فكري شدم كي بوده منظورش چيه؟ به چه دردش ميخوره . يا كلاه برداره قراره بياد خدمتمون ! يا يك خانمي خواسته جلو چشم شوهرش بگيره بكوبه تو سرش! دقت كنيد خدا هميشه ستار عيوب نيست! گاهي مچ كسي را باز ميكنه!

Advertisements