دنياي بي هشدار جنگ سوم


قصه از اينجا شروع شد فشار هاي داخلي رو ترامپ زياد شد!

قاطي كرد.

هر وقت ايران را هدف قرار ميده يعني با حزب مخالف و هيلاري ميجنگه و افكار عمومي را ازمشكلات جاري منحرف ميكنه! اما اون دوست تپلمون تو كره شمالي با اون فاصله نزديك و عقل شيرين و كلاهك هسته اي و موشك دور برد مشكل امنيتي ومهم امريكاست.

اين عقيده تحليلگر هاي خودشان است.

اما اينكه اين وسط هيلاري بيشتر قهوه اش كرد يا روحاني يا اتحاديه اورپا . من اول هيلاري دوم روحاني سوم اتحاديه اورپا را انتخاب ميكنم.

اما داستان خليج عربي جداست! عربستان با تجهيزات و تعليمات امريكايي با يمن در حال جنگه و اوضاع افتضاح! بازن ه و از اون طرف يمن با تعليمات سپاه و تجهيزات ايراني مرتب روي عربستان را كم ميكنه. !!!! البته مشكلي نيست بجنگند ما تسليحات ميفروشيم ! مثل امريكا! مصرف كنند. اما خوب اين بهم خوردن معادله! يعني زير سوال رفتن قدرت نظامي امريكا! كره شمالي هم استفاده ميكنه شاخ ميشه!

حالا هي از ترامپ دفاع كنيد و از سپاه دفاع كنيد خوشحال شين ناراحت شين المان هاي سياسي با برداشت هاي ما متفاوته! سروصداي ترامپ براي جبران ضعف هايي است كه ترامپ با كلرهاش بوجود اورده. بنده خدا هنوزتوگذشته گير كرده! مثل بعضي هاكه هنوز دنبال دفاع از انقلاب و رفتار هاي راديكالي و انقلابي هستند.

هر كاري بكني اسم اونجا خليج فارس هست خليج فارس بوده و خليج فارس خواهد ماند.

Advertisements