نسل سريع !


نوه سيد احمد يك جغله بچه ! شده كلي صاحب تز ادعا! يعني شاهد ٤ نسل يك خلنواده باشي! سيد احمد كه هيچي بنده خدا زبان نداشت سيد حسن را هنوز به رسميت نشناخته! پسرش امد تو كار!

Advertisements