عاشورا


امسال گويا درگيري لشكرامام حسين با لشگريان يزيد به درازا كشيد .امام حسين تاساعت ٥شهيد نشده بودند. اگر اجازه دست مداح ها بود احتمالا امام حسين يكي دوهفته اي كامل تو ميدان جنگ ميماند. خلاصه حررسيد كربلا ديد عه هنوز جنگه . سناريو را دوباره خوند ديد سر وقت رسيده ناچار يك گوشه ايستاد تا مداح ها منبر را ترك كنند.

Advertisements