ستار از صفات خدا


روز عجيبي بود . براي گرفتن سريع مدركي كه گم شده بود از ثبت با بدبختي كار چاق كن پيدا كردم! زنگ زدم خودم را معرفي كرد ااشتباه گرفت .گفت خانم ليست اموالي كه خواستين پيدا كردم. ولي نمي توانم بدم ميخونم شما گوش كن. بعد شروع كرد به خواندن بدون فوت وقت! اولي دومي سومي را كه خواند با ادرس ها هنگ كردم! كفتم اشتباه گرفتين! من كپي ميخواستم ولي هموني هستم كه ليستش را دراوردين ! كي اين ليست را خواسته؟ سي ثانيه لال شد ! گفت خودتون . گفتم ممنون زحمت كشيدن ! گفت نه به خدا من فكر كردم ميخوايين بدونين . انكار من سازمانم استعلام اموال داده باشم كسي تخلف نكرده باشه! گوشي را تق كوبيد! يعني يك عده پول خرج ميكنند كارچاقز كن گير بيارن ليست اموال بقيه را بگيرن! فكري شدم كي بوده منظورش چيه؟ به چه دردش ميخوره . يا كلاه برداره قراره بياد خدمتمون ! يا يك خانمي خواسته جلو چشم شوهرش بگيره بكوبه تو سرش! دقت كنيد خدا هميشه ستار عيوب نيست! گاهي مچ كسي را باز ميكنه!

Advertisements

بي ناموسي يك ربات نفهم


‏نوشتم ادمين يك گروه عامه المنفعه هستم زنانه كه خانمها وسايل اضافه شون را ميذارن برا فروش. همه هم مذهبي خفن درحد خادم افتخاري فلان جا رباتش اگهي ديروزش سايت پورن بود! ول كن هم نبود! فك كنم گوشي هاشون را غسل دادن.

دنياي بي هشدار جنگ سوم


قصه از اينجا شروع شد فشار هاي داخلي رو ترامپ زياد شد!

قاطي كرد.

هر وقت ايران را هدف قرار ميده يعني با حزب مخالف و هيلاري ميجنگه و افكار عمومي را ازمشكلات جاري منحرف ميكنه! اما اون دوست تپلمون تو كره شمالي با اون فاصله نزديك و عقل شيرين و كلاهك هسته اي و موشك دور برد مشكل امنيتي ومهم امريكاست.

اين عقيده تحليلگر هاي خودشان است.

اما اينكه اين وسط هيلاري بيشتر قهوه اش كرد يا روحاني يا اتحاديه اورپا . من اول هيلاري دوم روحاني سوم اتحاديه اورپا را انتخاب ميكنم.

اما داستان خليج عربي جداست! عربستان با تجهيزات و تعليمات امريكايي با يمن در حال جنگه و اوضاع افتضاح! بازن ه و از اون طرف يمن با تعليمات سپاه و تجهيزات ايراني مرتب روي عربستان را كم ميكنه. !!!! البته مشكلي نيست بجنگند ما تسليحات ميفروشيم ! مثل امريكا! مصرف كنند. اما خوب اين بهم خوردن معادله! يعني زير سوال رفتن قدرت نظامي امريكا! كره شمالي هم استفاده ميكنه شاخ ميشه!

حالا هي از ترامپ دفاع كنيد و از سپاه دفاع كنيد خوشحال شين ناراحت شين المان هاي سياسي با برداشت هاي ما متفاوته! سروصداي ترامپ براي جبران ضعف هايي است كه ترامپ با كلرهاش بوجود اورده. بنده خدا هنوزتوگذشته گير كرده! مثل بعضي هاكه هنوز دنبال دفاع از انقلاب و رفتار هاي راديكالي و انقلابي هستند.

هر كاري بكني اسم اونجا خليج فارس هست خليج فارس بوده و خليج فارس خواهد ماند.

سق سياه


جيگر از روزي كه امدي دايركت اينستا و نفرين كردي چون ايروي دوستت ياخودت؟ را برده ام هر اتفاق بدي ميافته از سق سياهت ميبينم!

ولي حالا خدايي چه كرده بودي من ابروت را يردم؟ دزدي؟ هيزي؟ خبرچيني؟

خدا خيرت بده . اقلا از چشم نفرين تو ميبينيم . خودمون را نه مقصر ميدانيم نه سر زنش ميكنيم.

نسل سريع !


نوه سيد احمد يك جغله بچه ! شده كلي صاحب تز ادعا! يعني شاهد ٤ نسل يك خلنواده باشي! سيد احمد كه هيچي بنده خدا زبان نداشت سيد حسن را هنوز به رسميت نشناخته! پسرش امد تو كار!