عاشورا


خدا را شكر حضرت امام حسين ساعت١٢ كشته ميشود جنگ تمام ميشود ملت به منزلشلن بر ميكردند. و داستان اين يازده روز مداحي كريمي هم خاتمه ميابد . پاييز امده و حسش ميكنيم

Advertisements