رشوه


از خودم تعجب ميكنم . وقتي يك دروغ ميشنوم و عصباني ميشم. بهم ميريزم . بعد يك حق حساب گنده هديه ميگيرم و قطعا حرف هاي اماده كرده ام را بايد قورت بدم. انگار رانت خور شده باشم.

Advertisements