انتقام(روسپي)


ميگن انتقام غذايي كه سرد سرو ميشه!ميگن لذتي كه در عفو هست درانتقام نيست. نتيجه ميده كه انتقام لذت بخش هست.

موضوع زمان اين وسط درد ناك به نظر ميرسه. انتظار!زماني كه نه لذت عفو كردن را چشيدي نه لذت انتقام گرفتن را. نشستن رو اتش.

اين داستان ماست. داستان ادم هايي كه بخشيدن بلد نيستند. صبر سرد شدن ندارند . مثل مرغ سركنده خودشان را اينور انور ميزنند. نوعا هم بيشتر باعث ازار خودشان ميشن. بعد در نفش يك قرباني تمام عيار فرو ميروند . از عالم وادم ودنيا طلبكار و تلخ.

يك نگاه بنداز ببيني كجاي اين داستان قرار داري در قالب داستان تكرار مطلب ميكنم م.

دوستي تعريف ميكرد : خانمي گفته مچ شوهرش را در رختخواب با زني گرفته. قسم خورده انتقام ميگيره! از فردا شب رفته دور دور با هرمردي بهش لبخند زده خوابيده!!! از شوهرش انتقام گرفته! وسيله اي كه مال شوهره بوده چوب حراج زده عمومي كرده! البته به ما مربوط نيست!

زني كه درك ميكنه هويت مستقلي داره از اموال شوهر نيست و كالا ومال نيست . قطعا رفتار بهتري با خودش داره. حد اقل بدنش را واسطه و وسيله انتقام نميكنه!

در نتيجه كمتر هم مورد بي احترامي قرار ميگيره .

حالا هي تكرار كن به زندگيم احترام ميذارم ! از اين بستر به ان بستر! زندگي نمانده كه بهش احترام بگذاري ماكته! بايد به خودت احترام ميگذاشتي ! كه ان هم عزت نفس و شعور و صبر ميخواست. نداشتي. مرز بين خودت و زندگي را درك نكردي.

بدنت را به اشتراك گذاشتي!

فرق زن و كالا را درك نكردي .كالا شدي. يعني ظاهرت مهم شد ، زير القاب دروغين قايم شدي. متخصص! محقق،

و مثل هركالاي ديگري تاريخ مصرف پيدا كردي! سن! ومثل هركالاي ديكه اي زير يك سري توضيحات جا خوش كردي. دمده ! تاريخ مصرف گذشته. جواد،پلنگ، گشاد ،

هركي نظرش را درباره ات بيان كرد.

پروسه شادي نبايد باشه! هر دفعه يك قسمت از روح وجسم وجودت له ميشه! ميشي قرباني

ديگران شارلاتان بد ذات ! مقصر!و تو طفلك قابل ترحم قرباني.

براي ياد اوري حرمت زن به زنان جامعه . ياد اوري اين حرمت به زنان سرزمينم .به هر داستاني متوسل ميشوم. زن كالا نيست . انسان است حالا شما فكر كن چندبار به خاطر انتقام از ديگران خودت راتنبيه كردي. قرباني كردي؟

Advertisements