دوستي


خوب حتما مخاطبان اين متن ميخوانند گلگي هام را

دوستام ، دوستام سرمه چشمهام

بيش از ده سال با يك سري ثابت دوستان مجازي ، زندگي كرديم ، كنار هم بوديم. شبها را دور ولي نزديك صبح كرديم . به زور اندازه انگشتهاي يك دست باشيم . كه بسيار دوستشان دارم . حالا گويا يك درميان كاملا الكي بينشان شك ابه . الكي ها سر ژانرهاي الكي مجازي! مثلا من نميدونم . اما ميدانم و غصه ميخورم . نسل رو به خانه سالمندان ما برنميگرده دوستي تازه بسازه . سخته . ببخشيد ، فراموش كنيد ، ادم هايي مثل شما هرگز پيدا نميشه . گم ميشيم ها تو اين هرج مرج مجازي، تو ادم هاي ناشناس نامهربان . دوستتان دارم . دوست باشيم مثل قبل .

Advertisements