اگرمشكل شهرداري زشت شدن چهره شهر با حجوم كودكان كار است مشكل جامعه وجود اين همه كودك كار زباله گرد است. نحيف و اسيب پذير در معرض خطر ابتلا به ايدز و هپاتيت و اكثرا الوده به اعتياد. جامعه سالم با خدمات اجتماعي مناسب كودك كار ندارد. كودكاني تحت حمايت و سرپرستي نهاد ها سازمانهاي دولتي دارد. كودك كار مجرم نيست . مجرم اصلي ساختار خراب سازمانهايي هست كه مسئوليتشان سامان دهي و حمايت و دادن خدمات مكفي اجتماعي به اين قشر معصوم جامعه است . كودك زباله گرد حق انساني اش تا سن قانوني استفاده از امكانات شهروندي، اموزش ، بهداشت لباسً مناسب وغذاي مقوي وسقفي براي بيوته است. سازمانهايي كه از اين فرزندان ايران نيروي اموزش ديده براي كارنه سازمانهايي مثل شهرداري با گرفتن مبلغ ٨٠٠ هزارتومن كارت زباله گردي برايشان صادر كنند و يدون اموزش مناسب تبديل به باندهاي حمل مخدر، تيم هاي سرقت و مافياي باج گير ميشوند.

بوجه اي كه صرف اموزش اين شهروندان بايد بشود در اختيار كدام سازمان است ؟ متولي ومسئول كيست ؟ كجاست؟

مهمترين كاري كه براي كمك به اين شهروندان كودك از ما ساخته است :جدا سازي و تفكيك زباله هاست. كوتاهي نكنيد. شما دوست من نازنين زباله را جدا ميكني؟ از فردا حتما تصميم به انجامش بگير .زباله را به خاطر اين فرزندان مظلوم وتنهاي وطن از هم جدا كن

ممنون. تا شهرداي از سود اين طلاي سياه بهرمند شود شايد كه فكر اقدامي درجهت اسان سازي شرايط زندگي اين كودكان مظلوم انجام دهد

Advertisements