نقدي برخارج نشينان مكلف به تعيين تكليف زن ايراني


نوشتم:‏مسيح علينژاد فتواي جديدي براي زنهاي ايراني صادر نكرده؟ بلا تكليف مانديم چه كنيم؟

كامنت امد كه . شما فتوي بده ما عمل كنيم.

من خيلي هنرمند باش تكليف خودم را روشن كنم نه رسم نشان دادن به زن ايراني

بازي هاي علينژاد رانميپسندم

نميپسندم به نام احقاق حفوق زن ايراني و با استفاده از شرايط نامناسب زنان در ايران كسي نردبان ترقي براي خودش بسازد. ازادي هاي بواشكي! چهارشنبه هاي سفيد. تعيين تكليف براي زنان ايران است . مثل حجاب. مثل گشت ارشاد..

‏علينژاد سوژه اي ساخت از يك مقاله نيمه تند زمان خاتمي توهيني كرده بود درست وغلط عذر خواهي كرد. همين رابهانه كرد براي مهاجرت‏ويك منشي به نظر خودش ساختار شكن اما درحد مجله زرد مبتذل را شروع كرد. و نقطه اوج حماقتش از نظر من مصاحبه با خانواده نداطرح مسائل حاشيه اي بود

‏بلاخره بعد اينكه باخودش كنارامد و روسري را برداشت شد پرچم دارنهضت حجاب زنان!كه به نظرم درادامه وازجنس همان مصاحبه هاست.

‏مثل خبر مصاحبه اش بامريل استريپ . كه بعد معلوم شد رفته پشت صحنه يك دقيقه بابرنده اسكار عكسانداخته اون خانم هم گفته موهات قشنگه!‏كه البته هيچ اشكالي نداره فقط استفاده اش ازكلمات دهن پركن براي مسايل كوچك من را حساس ميكنه.جسارتش در بالا كشيدن شخصي قابل تقديره.

‏اما نميتوانم قبول كنم پرچمدار مخالفت زن ايراني با حجاب اجباري خودش را به حساب بياره واز تز هايي كه ميده پيروي كنم.

علينژاد را مثل باد نما ميبيم !! هنوز جهتي برايخودش ترسيم نكرده . و شبيه جنجال است. به هر بهايي

ر ايران زنان مانده اند وزير پوستي راه خودشان را بي جنجال باز ميكنند. قهرمان . زنهايي هستند كه در سكوت زير نابرابري زندگي را اداره ميكنند.

Advertisements