محرم


‏پيرهن مشكي ها هست چرك تابه از الان برا محرم مي پوشين تا بعد اربعين بشورين ! همونا را گاهي اب نشونشون بدين اجرتون با امام حسين.

Advertisements