بنده محقر


يك بنده محقر خدايي هم امده تو اينستا از عكس من انتقاد كرده با اين سنت خجالت نميكشي!

خوب سنم كه تو عكس پيداست من كه فتو شاپ چي نيستم . يك عالم هم چرت وپرت و مزخرف گفته !

اگر اوني كه فكر ميكنم باشه! مداركش موجوده! هنوز ابروش را نبردم . دوست داره ميبرم !

بعد هم سن وسال و عكس پروفايل اينستا فكرنكنم به كسي مربوط باشه. اين هم عكس پررفايل اينستام كه زمستان با دوستان گرفتيمپروفايل تلگرام وتوييترهم همينه

Advertisements