بهاره رهنما


حتما بهاره رهنما را تو لباس عروسي ديدين. دست مريزاد اقدام بسيار پسنديده و زيبايي بود. دمش كرم ، دست راستش به خاطر شجاعت و جسارتش ، زير سر تمام بانوان مطالقه ايراني.

Advertisements