استيكر


استيكر هاي در جهت رواج چند همسري توليد شده. ادم را بيشتر ياد سكس گروپ و تريسام مياندازه! خوب بچه بسيجي مگه دل نداره؟ دلش سكس گروپ بخواد شايد! سكس گروپ اسلامي .پاك وحلال ، مشكلش چيه؟ زن هم كالايي هست كه عين ربات نه حقي داره و نه روح وعاطفه اي. بايد ازحماقتش بهره برد😈😈😈😈

Advertisements