نوسترادموس


به نظر مياد پيش بيني هاي نوسترادموس داره تحقق پيدا ميكنه

ظاهرا پارس صاحب مستعمره ميشود. مثلا يمن و عراق شايدم قطر و سوريه بعدا! شرق قوي ميشه پارس و روسيه و چين و ترامپ قدرت غرب را كم و كمتر خواهد كرد. چي مثل يك ريئس جمهور نيمه ديوانه كشوري را به زمين ميزند؟

Advertisements