سكسيست


نگاهت به خودت جنسيتي نباشد. نوشتم هيچ زني زيبايي به مردم بدهكار نيست فيزيك بدن هيچ زني به كسي ربط ندارد.

دانستن فرق ذاتي و اكتسابي اينجا كاربرد دارد.

صفات اكتسابي جذابيت را ميسازد نه خصوصيات مثل قدو رنگ چشم و ….

خوب حرف زدن ،ازبالا ديگران را تماشا نكردن، به عهد و پيمان هاي انساني مثل ازدواج ، خيانت نكردن به شريك زندگي، و….پايبند بودن ،جدابيت وكشش ميسازد. اينكه بخواي براي همه سكسي و دلپسند باشي و مجبوري به فتوشاپ خودت مشغول بشي. هيچ وقت هم راضي نباشي، چون به خودت نگاه كالايي و جنسيتي داري. وتا اين هست ، شاهد نابرابري حقوق و ظلم جامعه به زن هستيم ،هويت داشته باشيم، با شخصيت وتوانايي هاي خودمان. نه فرزند فلاني ، همسرفلاني، مادرفلاني، و خنده دارترين فسمتش جديدا معشوق فلاني .

Advertisements