دهن بين


ادم دهن بين كسي است كه ميبينه نظر ديگران چيه به همون عمل ميكنه. اعتماد به نفس نداره كه خودش تصميم بگيره .

Advertisements