فتوشاپ


فتوشاپ دلم باش:)))يك چيزهايي تو زندگي انتخابي نيست عزيز! مثل والدين ،محل تولد، قيافه،دين،پيرشدن . قادر به كنترلش نيستي .قابل افتخار هم نيست. اگر به موارد ذكر شده افتخاركردي ،يك جاي كارت ميلنگه!اون قسمت اسمش شعور واينهاست.

حالا هي عكس فتوشاپ كن ،براي پروفايلت اصلا بشو نوزاد. روز به روز هم خوشگلتر . اشنا ها كه ميدونن چه شكلي هستي ،غريبه چه اهمييت داره! اوني كه هنوز نديده ات مثلا قسمت شد تو مهماني ديداري انجام شد. طرف از قيافه واقعيت خوف كرد سكته كرد چي . خونش گردن كيه:))حالا نهايتا رم كه ميكنه. د بدو الفرار

سوال مهم اينكه : پشت اين همه ساخت و ساز كدام كمبود وضعف را پنهان ميكني؟ مگه به مردم خوشگلي بدهكاري؟

Advertisements