خورشيدگرفتگي


از دروغ هاي استكبار جهاني ميشه به خورشيد گرفتي اين ساعتشون اشاره كرد. شب خورشيد وجود نداره كه بگيره!؛|

خواستم پيشدسني كرده باشم بر ائمه نماز جمعه !قبلش گفته باشم

خورشيد گرفتگي در قاره امريكا از دقايقي پيش شروع شد. و بيش از هشت درجه از دماي هوا كاسته شد

Advertisements