طلب


به بعضي ها. هم اينقدر ندانسته بدهكاري كه حساب از دست خودشون هم در رفته كسي ندونه فكر خرجت را دادن بزرگت كردن

همون هايي كه همه بايد گذشت كنند براشون ببخشن اشتباهاتشون را ولي خودشون نه! طلبكار دنيا و مافي ها ! اينها بيچاره هستند . رنج ميبرن. نقش قرباني قبول كردن. هميشه مغبون شدن

Advertisements