خود سوزي


خودسوزي در زنان از انچه ميبينيد نزديكتر است. دختره نامزدش دهن فحش داشته بهم زده. تو يك روستاي كوچك لرستان زندگي ميكنه .رسما دنيا براش تمام شده از بس حرف هاي مزخرف گفتن. براي پايان دادن به اين ديد در روستاها براي مردان بايد كلر فرهنگي انجام داد. با چند تا مقاله چيزي حل نميشه

Advertisements