موزيك


شما عاشق كلهر و اينا باشين ما خودمون نگار مزگان داريم. ته تغاري است يك روز خيلي غصه داروخسته بودم اين را برام فرستاد دنيا شيرين شد

Advertisements