صليب


وقتي مسيح را با باراباس براي اويختن به صليب به تپه جلجتا ميبرند فرماندار رومي بعد از صدور حكم افتابه لگن خواست و دستانش را شست. تا به صليب كشيدن مسيح ،باري باشد تا ايد بردوش روحانيون يهودي.

خاتمي از حصر دست شست ، و همه ما ادمهايي هستيم كه صليب بردوش سربالايي تپه جلجاتارا هر روز طي ميكنيم.

Advertisements