كانال تلگرام


كانال ميزنيد احوالات خودتون را توش بنويسيد . امروز سبز بود وشل ديروز سفت بود زرد. محلم گذاشت محلم نگذاشت!!!

خيلي مهمين بابا ! ملت براشون حال شما بي نهايت اهمييت داره!

Advertisements