اب


يك ده روزي اب قطع بود . براي صرفه جويي پمپ ها را سازمان اب خاموش كرده بود وما صدمتر بالاتر از تصويه خانه اب نداشتيم. منبع اب گرفتيم حل شد. امروز شيب تصويه خانه را تا خانه پياده ميامدم ، به اب حق دادم سربالايي به اين تندي نمياد

Advertisements