عرف


زندگي عرف دارد. خلاف عرف كه عمل كني،تبديل به بازنده ميشوي. تقليد قيافه از برنده ها ،تغييري در وضعت نميدهد. عرف شكني با ساختار شكني فرق دارد. يك رفتارهايي با عرف هيچ جاي دنيا همخواني ندارد. همان اعمالي كه ازت بازنده ساخته

Advertisements