تونس


مردم تونس امروز شاهد برابري ارث بين زن و مرد و اجازه ازدواج بين زن مسلمان و مرد غير مسلمان بودند.

 

Advertisements