ادبيات فارسي


به ادبيات فارسي احترام بگذاريد لطفا.گند نزنيد.

پيچيده نوشتن دليل باسوادي شما پر معنا بودن متن نيست. براي نوشتن اول بايد مطالعه كرد. نت دفتر خاطرات نيست كه اشتباه هاي دستوري و املايي  مهم نباشد

شما كه ي  همزه  و ه كسره را بلد نيستي كانال نداشته باشي بهتره

Advertisements