از بين كلمات


شاد كه باشي ، شادي از بين كلمات متن بيرون ميريزد. اندوه اما، از شادي هم رسوا تر است. بنويس شادم،اندوهناك كه باشي، مثل دم خروس بيرون ميزند.

كك

Advertisements