گاهي از خودم تعجب ميكنم،در جواب يك سوال يك اطلاعاتي موقع تايپ از سرانگشتم بيرون ميريزد ،كه شك ميكنم ! بعد به سرچ متوسل ميشم،و ميبينم همه مزخرفاتم دقيق بوده

امروز كسي در مورد خط يك كتاب خطي سوال كرد ! سال نوشته شدنش را ديدم  گفتم به نسخ است

بعد فشنگ در مورد تاريخ خط فارسي توضيح دادم يك١٢٠ سال هم الكي در مورد كلهر نوشتم كه دقيقا درست بود

جني در من هميشه در حال پردازش اطلاعات است

چيز زيادي در مورد انواع خط هانميدانم

Advertisements