مچ گیری اخرش کجاست


خانم تازه عروس شوهرش رستوران داره . هفته ای دو سه روز میره ازصب تا شب میشینه تو رستوران.دختره میگه میره بالا سر شوهرش باشه. من میگم میره نظارت کنه خوب مدیریت انجام بده؟ پسره از اون طرف میگه حالا هفته ای دو روز رفت پنج روز بقیه کی میخواد نظارت کنه شوهرش چی کار میکنه چی کار نمیکنه من میگم که ۵ روز بقیه را خانم میشینه تو خانه ایدی فیک میسازه تو اینستا و فیس بوک و کنترل از راه دور را ادامه میده. خوب چرا اینقدر زندگی را به خودتون تلخ میکنید . این همه تجسس  و دنبال مچگیری بودن عاقبتش چیه؟ زمان قدیم نیست دخترا بسوزن بسازن . برین پیش مشاور خوب راهنمایی بگیرین این همه اول از همه خودتون را اذیت نکنید.عروس خانم ایدی فیک ساخته ، تقاضای معاشرت و دوستی به شوهرش داده اونم جواب داده . یک هفته قهر ! کنترل کنترل کنترل کنترل راه کار عروس خانم است.

Advertisements