باز هم اتش گلستتان شد


شما را نمیدانم اما یک عده، به افسانه ها واستوره ها اعتقاد دارند .معروف است که بعد اختراع دوربین عکاسی معجزه ای اتفاق نیفتاده ،اما ما شاهد معجزه بودیم بار دیگر اتش گلستان شد اینبار برای سردار  خلبان بت من نسوز ،! پوسترش هم هست!

ایشان مانند سیاوش به دل اتش زدند در گرمای۲۰۰ درجه دست به اهن گداخته زدند بدون هیچ اثار سوختگی  و همین نشان میدهد افسانه هست، معجزه هست شما ایمان ندارید ازگمراهانید .

اتش برای ایشان گلستان شد، مردم مقصر و نفهم مزاحم باعث جان باختن وشهید شدن اتشنشانها شدند و سردار خلبان به ما مردم فصول تیکه انداختن که عذر خواهی میکنند از زنده بودنشان،!

قطعا با نارصایتی میپذیریم چون عزراییل نیستیم چاره ای نداریم ، البته ایشان نسوز هستند اما تبدیل به مهره سوخته انتخابات ریاست جمهوری شدند . پلاسکو برکاغذ ، چی بود اسمش کارنامه؟ نامه اعمال؟ دست چپشان نقش بست !! و اززوی ریاست جمهوری اینگونه نقش بر اب شد

مادر بزرگم میگفت به ای گوزید!

شماببینید یک مشت مردم مزاحم ، یک ساختمان پیر فرسوده فکسنی معتاد، چرا یاد شورای نگهبان افتادم ؟به نام پلاسکو تمام زحمت ها و ارزوهای بت من نسوز را باخود سوزاند بعد شما بی لیاقت ها انتظار عدر خواهی و استعفا دارید؟ به شما چه اصلا ؟ برین دسته گل بخرید ببرید از بت من نسوز عذر خواهی کنید  متوقع های پررو سنگ پاهای قزوین

Advertisements