زمستان


زمستانی سهمگین مثل زمستان های رمان های تراژدی

پلاسکو، کوله بر بهمن اکبر ترامپ

Advertisements