دنیا دیوانه


فکر میکنم قطعا دنیا رو به دیوانگی میرود افسارگسیخته

دنیای مجازی که قبلا هم دیوانه بود . وقتی تفاوت زندگی واقعی آدم ها با زندگیشون تو اینستا را میبئم حتی دیگر تعجب هم نمیکنم روزهای پرخبری گذشت که دست من به نوشتن کند شد  . ازتلخی ها دوزخ نمیخواهم بنویسم  دنیای دیوانه و مردم گر گرفته را دوست دارم ازذهنم دور کنم

وتصمیم دارم بیشتر بنویسم

Advertisements