هيچ چيز مثل قديم نيست


حدود يكسال يكسال ونيم پيش يك عكاس با استفاده از يك لنز ، عكسي از صدر اعظم المان گرفته بود و توانسته بود ازروي عكس اثر انگشت وي را باز سازي كند.

از انجا كه علم به سرعت  منتشر ميشود پس از اين داستان ااز اهمييت اثر انگشت در جرم شناسي و از استفاده ان براي مسايل امنيتي كم  شد . 

واز انجا كه ما هميشه مشتري علوم تاريخ گذشته جهان هستيم ، مثل علوم هسته اي ، ثبت احوال براي صدور كارت هوشمند از انگشتان هر دو دست اسكن ميگيرد.  

روشي كه  بزودي مثل تلوزيون هاي لامپي بي مصرف به نظر ميرسد . و ما براي استفاده از اين روش كلي هزينه ميكنيم.

دنيا عوض شده سارق و قاتل و تبه كار ايراني هم بزودي از تكنولوژيه باز سازي اثر انگشت ديگران بهره مند ميشود

Advertisements