هشتم مارچ 


هشتم مارچ روز جهاني زن گرامي باد

چيزي درون انسانها بايدتغيير كند. درون انسانها تا زماني كه نگاه برابر  به زن و مرد درك نشده باشد ، هزاران روز زن هم كاري از پيش نخواهد برد .

اول خود زنها بايد اين نگاه برابر را درك كنند و باور كنند و به زن به ديده نوع دوم و جنس  ضعيف و نيازمند حمايت نكاه نكنند.

به اين شكل اگر قوانين هم كم و كاستي داشته باشند زنها قوي باقي ميمانند 

Advertisements