جايزه جايزه


عرضم به حضورتون

ورد پرس نوتيف داده امار  وبلاگ امده پايين از ساعتي ٧٤ بازديد كننده رسيده به ساعتي صفر بازديد كننده

فيس بوك تلگرام و غيره كه وقت نمي ذارن برا مردم نانوايي محلمون هم كانال تلگرام زده جايزه هم ميده

مشورت كرديم سياست تشويقي بذاريم 

كلا از قديم گفتن بي مايه فطيره

در همين راستا هر شب يك تبلت و ماهي يك دستگاه اتومبيل پورشه٢٠١٦ براي خوانندگان  اين وبلاگ جايزه قرار دادم 

دوستان محترم منتظر اعلان برندگان جوايز در اين وب گا ه باشيد 

شايد اون برنده خوشبخت شما باشيد 

————–

چيه خوب رانت خواري كردن ميخوام براي خلاصي از عذاب وجدان با خوانندگانم قسمت كنم !

برتي رهايي از عذاب وجدان گاهي به جاي قيمه امام حسين  ، اتوموبيل پورشه هم كار ميكنه

Advertisements