عربستان› زامبي وtester


يك: رفتيم سفارتخانه را اتش زديم بعد اتش زدن سفارتخانه را محكوم كرديم 

بعد هم تشنه به خونشون شديم

(همسايه هاي سفارت ميگفتند سه روز قبل سفارت خالي شده ااتشزنها هم عربي حرف ميزدن)

دو: دقيقه به دقيقه  تو ماهواره تبليغ عطر ميكنند   ميري عطر را بخري فروشنده تستر نداره

اجازه تست هم نميده! اون همه هزينه دريغ از يك تستر

tester

سه:

در استانبول ميدان سلطان احمد  انفجار شده تركيه هم  صاحب مجاهدين خلق شد! تا بعدا در ورژن پيشرفته تر تبديل به داعش بشن.

و بلاخره 

زامبي ها خيابان هاي تهران را تصرف كردند!هر راننده يك زامبي!

Advertisements