سفارت خانه


تجاوز ، اعدام شيخ نمر، كشته شدن حجاج ،از بين رفتن و گم شدن حجاج ايراني خيچ توجيه مناسبي براي حمله به سفارت عربستان نيست

حمله به سفارت هميشه باعث ضرر مادي و معنوي به كشور  ايران شده ولي هرگز حمله كنندگان به سفارتها در ايران محاكمه و دستگير نشده اند .

اين يعني حريم و سياست بين المللي براي ايرانيان محترم نيست

بديهي است كه حمله كنندگان مزدور  هستند و بديهي است از منزوي شدن ايران سود مي برند 

و سوال اينجاست كه حقوق  اين جماعت خود جوش از كجا تامين ميشود ؟ دولت موازي ؟ موساد ؟ انگليس؟ يا عربستان؟ كدام پولدار  و خراج تر  هستند؟

به هرحال براي دولت  و دولت هاي بعد بهتر است كه اين منبع خراج را پيدا كند.  

Advertisements