پيدا و پنهان


و پنهان هميشه ما را كنجكاو و پي گير ميكند شايد براي همين تركيبي  وجود دارد به نام اسرار الهي. و رايج است كه دانشمندان واقف به علوم خفيه مطالبشان را به صورت معما بيان ميكرده اند ! كه مثلا افراد خاصي متوجه شوند درست است مه همه علوم به درد همه نميخورد ولي چه اصراري هست كه  تحقيقي انجام گيرد علمي بوجود بيايد و به شكل معما مطرح شود و در دسترس نباشد

همين دو خطي كه اينجا مينويسيم هر كس برداشت خودش را دارد و گاهي كاملا برعكس انچه من منظورم بوده .

انسان كنكاش جستجو  را دوست دارد حل معما خوشحالش ميكند و راز برايش كشش دارد 

به هرحال حقه هاي وجود دارد كه ما را به زندگي  علاقمند كند زندگي پيچيدگي خاص خودش را دارد   و ما در تمام عمر دنبال پيدا كردن اين  راز پنهان و پيدا   فكرمان در گير است

در حالي كه بايد  خيلي ساده باشد ما به حل كردن معما  علاقمنديم ودوست داريم زندگي معما باشد تا با حل كردن ان كاري انجام داده باشيم 

Advertisements